THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 83
Số lượt truy cập: 8603467
QUẢNG CÁO
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH NĂM HOC 2018 - 2019

THÁNG 05 NĂM 2019


CV 406 xay dung quan ly khai thac tu sach phap luat

CV 31 HD ho so khen thuong cong tac hoi chu thap do

CV 411 YSCV dang ky du thi tuyen sinh lop 10 THPT

CV 398 huong ung thi phap luat truc tuyen

CV 392 dieu chinh lich va HD bo sung xet cong nhan TN THCS

CV 382 YSKH 923 phong chong sot xuat huyet

CV 383 YSCV 924 trien khai chuong trinh tiem chung mo rong

CV 386 HD danh gia phan loai CCVC nam hoc 2018-2019

CV 387 HD thuc hien danh gia chuan HT CNNGV

CV 364 danh gia ket qua giai TDTT hoc sinh nam hoc 2018-2019

CV 373 danh gia cong tac thang 4 KH thang 5.2019

KH 372 mo lop BD NLNN cho GV day TA cac truong PT

THÁNG 04 NĂM 2019

   

Tap VB chi dao cong tac tuyen sinh vao lop 10 THPT

QD 2160 phe duyet KH to chuc xet cong nhan tot nghiep THCS nam hoc 2018-2019

* KH 810 to chuc thi tuyen sinh vao lop 10 THPT


* QD 341 thanh lap doan kiem tra chuyen de THCS An Thuy

* CV 343 huong dan trien khai chuong trinh GDPT moi

* CV 342 trien khai cong tac on tuyen sinh THPT mon Lich su

* TB thoi gian nghi va treo Quoc ky nhan dip le 30.4 va 01.5

* CV 09 dang thong tin quang cao tren tap chi thi dua khen thuong TW


CV 331 TB mon thi HKII va tuyen sinh THPT

TT 06 quy dinh quy tac ung xu trong co so GDMN va GDPT

QD 788 cong bo mon thi thu 3 ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT

CV 46 van dong xay dung quy xa hoi cong doan

CV 317 trien khai ung dung CNTT trong linh vuc giao duc


KH 310 to chuc ngay sach Viet Nam nam 2019

CV 302 HD ke hoach kiem tra HKII nam hoc 2018-2019

CV 783 tang cuong chi dao khac phuc tinh trang vi pham dao duc nha giao

Tong hop chat luong kiem tra HSG lop_6-7-8


CV 657 TB ket qua kiem tra ho so du thao giang va thuc hien chuyen de CM

Tai lieu tap huan Chuong trinh GDPT moi ngay 23-T4-2019

CV 297 thuc hien cong tac thi dua nam hoc 2018-2019

QD 678 khen thuong thanh tich thi chon HSG cap tinh lop 9

KH 282 phat dong phong trao thi dua dam bao TTATGT nam 2019

* KH 283 HD trien khai cong tac binh dang gioi nam 2019


THÁNG 03 NĂM 2019


KH 246 to chuc cac hoat dong tuyen truyen phong chong te nan ma tuy

KH 244 to chuc giai TDTT hoc sinh huyen LT

CV 236 to chuc cac hd huon ung chien dich gio trai dat nam 2019

CV 232 HD to chuc giai TDTT hoc sinh nam hoc 2018-2019

CV 09 trien khai cuoc thi suu tam va tim hieu Tem buu chinh danh chi thieu nhi 2019

CV 15 don doc trich nop quy doi-quy KH nho


KH 210 nam an toan giao thong 2019

CV 217 KH to chuc kiem tra chat luong HSG lop 6-7

CV 185 HD van dong Ngay hoi giot hong tinh nguyen

CV 186 xay dung va khai thac ngan hang de thi cap THCS

CV 187 danh gia tap huan va trien khai mot so hoat đong chuyen mon cap THCS


CV 189 TB dang ky boi duong chuc danh nghe nghiep

CV 303-KH 05 thi thang hang chuc danh nghe nghiep

CV 569 sua doi bo sung mot sso dieu tai quy dinh 09

CV 178 thuc hien doi moi noi dung hinh thuc gio chao co dau tuan va sinh hoat lop

CV 182 van dong ung ho quy khuyen hoc 2019

KH to chuc ngay hoi Thieu nhi vui khoe Tien buoc len doan


THÁNG 02 NĂM 2019


QD 168 ban hanh dieu le giai the duc the thao HS nam hoc 2018-2019

CV 163 YSCV 303 tang cuong thuc hien chinh sach BHYT

CV 06 trien khai cuoc thi tim kiem tai nang tre VN

CV 28 HD giam the BHYT do trung

TB bao quan su dung the BHYT

HD to chuc cac hoat dong ngay 08.3


CV 154 KH to chuc kiem tra chat luong HSG lop 8

CV 144 xay dung tai lieu on thi TS vao lop 10 THPT mon TA

CV 146 dang ky du khao sat NLNN A2

CV 140 trien khai thuc hien cong tac KDCL va cong nhan dat CQG

CV 5932-5942 HD tu danh gia va danh gia ngoai co so GD 


CV 131 huy dong hoc sinh trong do tuoi 15-18 thm gia hoc nghe

CV 112 KH tap huan chuyen mon cap THCS

CV 172 thoi gian ap dung muc thu hoc phi theo ND 40

CT 01 tang cuong cac bien phapdam bao don tet nguyen dan 2019 vui tuoi lanh manh


THÁNG 01 NĂM 2019


CV 92 hop trien khai KH tap huan va cong tac tuyen sinh THPT

CV 93 trien khai cong tac ve sinh moi truong truoc trong sau tet nguyen dan 2019

KH 204 to chuc cac hd huong ung phong trao chong rac thai nhua

CV 78 HD cong tac viet va gui bai dang trang TTDT lethuy.edu.vn

Ket qua tuyen chon doi tuyen HSG lop 9

TB 168 treo co Quoc ky va nghi tet nguyen dan 2019


THÁNG 12 NĂM 2018

     

* Đánh giá hoạt động tháng 11 và Kế hoạch tháng 12

* QD 1174_phan_cong_trach_nhiem_LD_CB_CV_co_quan_Phong_GD

* Kế hoạch kiểm tra NBTH tháng 12/2018

* CV 1194_KH_to_chuc_hoi_thi_OTE_danh_cho_HSPT

* Lịch KTTD tháng 12/2018

     

* Kế hoạch Kiểm tra học kì 1

* CV1516/SGDĐT-GDTrH va thong nhat ND danh gia ket qua day hoc

* CV 2625_HD_de_thi_thuyen_sinh_vao_lop_10_THPT

* Lịch KT chuyên đề tháng 12/2018 


* CV 1200_TC_phong_tranh_ngo_doc_TP_va_phong_benh_mua_dong

* CV 1199_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_bao_hanh_tre_em

* Ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9

* Kế hoạch kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức


* Kế hoạch Hội khỏe phù đổng cấp trường

* QD 1207 khen thuong cac DA dat giai tai hoi thi KHKT cap huyen

* QD 1220 thanh lap to BD doi tuyen tham gia hoi thi KHKT cap tinh

* Kế hoạch tập luyện và chuẩn bị thi NCKH cấp tỉnh

* CT 26 của BTVHU tăng cường công tác đảm bảo ANTT dịp tết nguyên đán 2019

* CV 2828 tang cuong cong tac PCCC trong dip tet nguyen dan va cac le hoi 2019THÁNG 11 NĂM 2018

THÁNG 10 NĂM 2018

THÁNG 9 NĂM 2018

THÁNG 8 NĂM 2018


* Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 

* Phân công nhiệm vụ năm học 2018-2019


Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Văn Nầy
Trần Văn Nầy
Hiệu trưởng
Mai Thị Hương Giang
Mai Thị Hương Giang
P.Hiệu Trưởng
Lê Quang Năm
Lê Quang Năm
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com